Dashboard Pelaku Usaha Binaan

Jumlah IKM Binaan

41.761

IKM berdasarkan KBLI-2 digit
IKM berdasarkan Program Pembinaan
IKM berdasarkan Direktorat Pembina
IKM berdasarkan Badan Usaha